PISMO KORUNKINJE FATE
NIKOLI BUROVIĆU

Knjiga dođe u Perastu mjestu,
U Perastu Buroviću Niku,
Od Novoga grada bijeloga,
Od lijepe Korunkinje Fate:
"Znaš li, Niko, mož´ li pametovat,
Kad Morozin Koruna postupi,
Ti ne mareć ni smrti ni truda
Neg´ prem´ svijema hitar letijaše
Na mirove od tvrda grada.
Bog ti višnji snagu i sreću dade
Er najprvi u gradu uljeze.
Mačem sijećeš od Koruna Turke,
Tursko mnoštvo pod mač obraćaše.
Da kad vidje mene, lijepu Fatu,
Ne (h)će meni s mačem smrcu dati,
Neg´ mi dade tvrdu Božju vjeru
Odvesti me u Perastu mjestu,
U Perastu kadunčici tvojoj,
Da joj vezem tanahne mahrame,
Što je mene nane naučila,
U Korunu, Korunkinja mlada
Da, kad dođe u bijelu Perastu,
Ti otide s banom zeneralom
Put tvrdoga grada od Kotora.
Tad dođoše mladi Peraštani
Put krajine grada od Novoga.
Kad su došli k ponti od Kumbura,
Staše zvati age od Novoga,
Da bi došli na sastan junački,
Na Kumbura krvavu granicu.
Kad začuše age od Novoga
Da ih zovu mladi Peraštani,
Naskočiše svoje vrane konje,
Dolećeše kakono sokoli.
Kad vidješe mene, lijepu Fatu,
Ne štedeše ni srebra ni zlata.
Za me daše spenzu nebrojenu:
Svakom kavad svile nekrojene...
[1] Poezija baroka, XVII i XVIII vijek, ANTOLOGIJA, str. 95.. - 97.
  

Luka Burović

  
LUKA BUROVIĆ[1]
(1695. – 1755.)

Rodio se u Perastu 15. IX 1695. od oca Nikole Burovića. Izabrao je duhovno zvanje i studirao u Ilirskom zavodu u Loretu. Tu je postigao i doktorat. Bio je župnik u Dobroti i Lepetanama. Umro je u Perastu 18. X 1755.
U očevoj zbirci pjesama u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu (M 124), nalaze se i šest pjesama napisanih rukom Luke Burovića. Iz drugih se izvora sigurno zna da su dvije od tih pjesama sigurno Lukine, pa se i za one ostale četiri to može opravdano pretpostaviti. Među ovima je i pjesma o Korunkinji Fati.
Luka Burović je opjevao događaj o mletačkom osvajanju Korona (Coron) 1685. god. u morejskom ratu, u kome je učestvovao njegov otac Niko. "Korunkinja Fata" je, dakle, zarobljena Fatima iz Korona na Peloponezu. Utvđeni grad je opkolio glavni komandant mletačke flote Frančesko Morozini, a među vojnicima je bilo i dosta Peraštana.
Borba je bila veoma oštra i krvava, jer su se branioci poslužili prevarom, odnosno podigli su bijelu zastavu poslije podne 11. VIII 1685., da bi malo zatim otvorili vatru na napadače. Na to je mletačka komanda naredila kazneni pokolj stanovništva i tom prilikom je poginulo više hiljada domaćeg pučanstva.
U takav se istorijski kontekst potpuno uklapa podatak pjesme o silovitoj akciji Nika Burovića i poklonjenom životu "Korunkinji Fati".
Međutim Burović je bio u pratnji glavnog komandanta, pa se odvojio od Fate, a Peraštani su je dali Novljanima za otkup. Fata ipak nije ostala ravnodušna prema Niku Buroviću, pa mu zato piše, podsjeća ga na neka obećanja i želi ga povremeno viđati.
Deseteračka pjesma je očito sva u duhu narodne poezije. U originalu je bez naslova.

[1] Poezija baroka, XVII i XVIII vijek, ANTOLOGIJA, str. 93.. - 94.
  
Download
- PISMO KORUNKINJE FATE NIKOLI BUROVIĆU
- PRIGODNICA O VJENČANJU