PETAR KINK

FRANJO MORANDI

PETAR KINK
(1738. – 1817.)
 

Petra Kinka – kotorskog građanina, srećemo najprije kao prepisivača „Plača Gospina“ 1757. godine. Ali da se i on sam bavio poezijom vidi se po ovoj progodnici. Međutim, kako izgleda, on nije bio dovoljno samostalan, pa je njegove stihove dotjerao Franjo Morandi. To se vidi iz bilješke ispod teksta pjesme, u kojoj stoji: „Petrus Kinch Civis Cathari – Franciscus Morandi correxit 1800“.
U ovoj prigodnici Kink veliča sveštenički poziv kojega je, negdje krajem XVIII st. prihvatio njegov prijatelj.
Pjesma ima 16 osmeračkih katrena, tipa AB – AB.


[1] Poezija baroka XVII i XVIII vijek, ANTOLOGIJA, Titograd, 1976, str. 355.

 
FRANJO MORANDI
(1748. – 1826.)
 
 
Franjo Morandi rođen je 7. VI 1748. godine u Kotoru. Po završetku teoloških studija djeluje kao župnik Sv. Matije u Dobroti i postaje kanonik Sv. Tripuna u Kotoru.
Bavio se istorijom, tako da je poznatom piscu biografija istaknutih Bokelja, Franju Apendimiju pružao podatke.
Stihove je pisao sasvim u duhu narodne poezije. Još je Vulović isticao čistoću njegovog jezika. To sve dolazi do izražaja i u prigodnici prilikom smrti Pava Kamenarovića. Proročanstvo vile o kojem pjeva Morandi je, naravno, dato post festum, kada je život Kamenarovića bio ugašen. To je, dakle, bio sam jedan pjesnički oblik iznošenja života pokojnikova.
Morandi je umro 6. VII 1826. godine.
 
 
 

[1] Poezija baroka XVII i XVIII vijek, ANTOLOGIJA, Titograd, 1976, str. 359.
  
 
Download
Download